نمایندگی هاست لینوکس ایران
1 GB
85,000/mo
 • 1 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 10 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
2 GB
115,000/mo
 • 2 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 15 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
5 GB
140,000/mo
 • 5 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 30 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
10 GB
220,000/mo
 • 10 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 40 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
20 GB
370,000/mo
 • 20 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 55 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
50 GB
590,000/mo
 • 50 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 70 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
120 GB
1,100,000/mo
 • 120 گیگابایت فضا
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیردامنه نامحدود
 • تعداد سایت ممکن 100 عدد
 • اکانت ftp نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود